Tepelná čerpadla dokáží zdarma využívat energii slunce akumulovanou v našem okolním prostředí. Jedná se především o teplo podle lidského uvažování necitelné, které je uloženo ve velkém množství v půdě, ve spodní vodě a v okolním vzduchu. Předností tohoto systému vytápění je skutečnost, že cca 75% tepelné energie pro vytápění získá tepelné čerpadlo z přírody, kde se tato energie neustále obnovuje. Díky tomu dostanete ke každé kilowatthodině, kterou zaplatíte za provoz tepelného čerpadla, zdarma dalších 2 – 4 kWh tepelné energie použitelné k vytápění.

Dotazník pro zpracování nabídky

 

Těmito způsoby můžete využít energii z Vašeho okolí

Teplo z povrchu země
teplo_01Jedním z nejlevnějších způsobů získávání energie ze země, je využití plošného kolektoru umístěného v okolí Vašeho domu. Kolektor je proveden z plastových trubek uložených v hloubce 1 až 1,2 m s roztečí 1 m od sebe. Země ohřívá medium protékající v kolektoru o několik stupňů a tepelné čerpadlo převádí tuto energii na teplo pro Váš topný systém. Velikost plošného kolektoru pro vytápění běžně velkých rodinných domů se pohybuje v rozpětí 250 – 400 m2. Podmínkou pro provedení plošného kolektoru je dostatečná velikost pozemku. Správně nadimenzovaný a provedený zemní kolektor nemá vliv na vegetaci na zahradě.

Teplo z hloubky země
teplo_02Nejčastěji používaným způsobem odběru tepla je odběr z hloubkového vrtu. Využívá se při tom faktu, že v hloubce několika málo metrů pod zemských povrchem je teplota po celý rok konstantní. Ve vrtu o průměru 14 cm je vložena plastová sonda, kterou protéká nemrznoucí směs. Po vložení sondy se vrt zasype. Vrtné práce lze provádět v jakémkoliv podloží. Hloubky vrtů pro vytápění běžně velkých rodinných domů se pohybují v rozpětí 70 – 120 m. Vrt lze v letních období velmi jednoduše využít i jako velmi levný zdroj chladu pro klimatizaci domu.

Teplo z venkovního vzduchu
teplo_03Tam, kde nelze z prostorových důvodů umístit plošný kolektor ani vrt, lze odebírat teplo z venkovního vzduchu. Tato vzduchová tepelná čerpadla se velmi snadno instalují a odpadají veškeré zemní práce a potřebná povolení. Zařízení může být umístěno uvnitř objektu, stejně jako mimo vytápěný objekt (např. na zahradě, terase, střeše apod). Podle provedení pracují tato zařízení až do venkovní teploty -20°C. U kvalitních vzduchových tepelných čerpadel se průměrný roční topný faktor přibližuje topnému faktoru čerpadel odebírajících teplo ze země.

Teplo z vody
teplo_04Pokud máte na svém pozemku studnu s dostatkem spodní vody, může být také využita jako zdroj termální energie. Spodní voda se ze studny vyčerpává, v tepelném čerpadle se jí odebere teplo a ochlazená se pak vrátí do země ve druhé – vsakovací studni. Tepelná čerpadla pracující se spodní vodou dosahují největších topných faktorů, které se mohou při kombinaci s podlahovým topení v domě dostat až na hodnotu 6. Pro běžně velký rodinný dům je potřebná studna s čistou vodou s ověřenou vydatností 1 800 l / hodinu. Druhou možností je využití tepla z povrchové vody, kdy se například na dno rybníka či jiného vodního zdroje položí plastové hadice, pomocí kterých se teplo odebírá.

Teplo z větracího vzduchu
teplo_05U nově postavených a perfektně tepelně izolovaných domů tvoří energie pro ohřev vzduchu na větrání až 40% celkové spotřeby energie na vytápění. Pokud je v domě instalováno nucené větrání, lze tuto energii získat částečně zpět pomocí rekuperačních výměníků. Druhou velmi efektivní možností jak tuto energii využít je instalace tepelného čerpadla, které dokáže toto teplo odebírat přímo ze vzduchotechnického potrubí. Lze použít speciální tepelné čerpadlo, které odebírá teplo pouze z odpadního vzduchu, nebo výkonnější tepelná čerpadla, která odebírají teplo navíc ještě z venkovního vzduchu a toto teplo je v době chodu tepelného čerpadla maximálně využito pro přípravu teplé užitkové vody a pro vytápění. Tepelné čerpadlo může být navíc doplněno o elektrický dohřev pro pokrytí výkonu při vyšší potřebě.

Výhody využití tepelných čerpadel

 • Vysoký výkon při snížené energetické náročnosti.
 • Návratnost vložené investice 4 až 10 let.
 • Roční úspora až 75 % energie potřebné pro vytápění.
 • Nižší finanční závislost na rostoucích cenách energií.
 • Vysoký celospolečenský přínos ke zlepšení životního prostředí.
 • Vysoká životnost 30 let.
 • Vysoký uživatelský komfort. Minimální nároky na obsluhu a údržbu.
 • Možnost použití pro radiátorový i podlahový topný systém, ohřev bazénové vody.
 • Servis zajištěn.
 • Projektujte již dnes nízkoteplotní topný systém radiátorový ( 50°C / 36°C ), nejlépe však podlahový nebo kombinovaný se stěnovým ( 40°C / 35°C ), s potrubními rozvody uzpůsobenými pro dvojnásobný průtok vody než v běžných topných soustavách, aby byl možný přechod na vytápění alternativními zdroji (tepelná čerpadla, solární systémy)

  Princip tepelného čerpadla

  tepelne_cerpadlo
  V chladícím okruhu tepelného čerpadla cirkuluje pracovní médium (ekologické chladivo) a cyklicky mění své skupenství. Cirkulaci zajišťuje kompresor. Ve výparníku chladivo o nízkém tlaku odebere teplo z okolního prostředí a přejde i při velmi nízkých teplotách z kapalného do plynného stavu. Dále je nasáto do kompresoru a stlačeno. Při zvýšení tlaku stoupne také jeho teplota. Ušlechtilá elektrická energie potřebná pro pohon kompresoru zvýší tepelný potenciál pracovního média. To pak při průtoku kondenzátorem předá využitelné teplo do topného systému, ochladí se tak a zkapalní. V expanzním ventilu se seškrtí na původní nižší tlak a celý cyklus se opakuje.

  Poměr topného výkonu a elektrického příkonu vyjadřuje TOPNÝ FAKTOR tepelného čerpadla. Udává, kolikrát je větší získaný výkon proti nakupovanému příkonu. Čím vyšší je teplota přírodního zdroje tepla a čím nižší je teplota media v topném systému, tím vyšší je topný faktor. Volte nízkoteplotní systémy (např. podlahové vytápění)

Dotazník pro zpracování nabídky